Norad - Norske bistandsmidler

Det er ingen norske bistandsmidler som brukes til veldedighetsmiddager. Vi har veldig strenge føringer for hvordan de pengene vi mottar fra den norske stat forvaltes, følges opp og rapporteres på. Dette er øremerkede midler som går direkte til formålet.

Det stilles strenge og viktige krav til alle midlene vi får fra Norad.
Årlig sendes det regnskap og budsjetter til Norad som også revideres av ekstern revisor, Deloitte. Revisjonen gjøres ihht internasjonal revisjonsstandard for bistandsorganisasjoner og er pålagt for alle organisasjoner som mottar slike midler. Alle regnskap og budsjetter må godkjennes av Norad før organisasjonen kan ta midlene i bruk.

Spørsmål & Svar

Hvordan brukes Norad pengene innad i Right To Play?

Right To Play Norge får Norad-støtte til 6 ulike land; Tanzania, Etiopia, Mosambik, Mali, Libanon og Palestina. Ingen Norad-prosjekter er fullfinansiert. Vi får 90% og dekker 10% med midler fra andre givere. I tillegg gir Norad et administrasjonsbidrag på 7%. Lønnskostnader, reisekostnader og konsulentkostnader innad i prosjektene i våre seks Norad-støttede-programland klassifiseres av Norad som formålsbaserte direkte prosjektkostnader, og ikke som administrasjonsutgifter slik TV2 påstår.

Hvor mye av norske bistandsmidler ble brukt under arrangementet i Toronto som vist i reportasjen til TV2?

Ingen norske bistandsmidler brukes til denne typen arrangementer, da alt av Norad midler er øremerket prosjektene og går uavkortet til formålet.

Hva er de kritiske bemerkningen fra revisor og i hvilken periode var dette?

I 2015/2016 fikk vi bemerkning fra revisor på at vi ikke hadde innført rutine på dobbeltsigneringer på betalinger i nettbank. Her er det viktig å presisere at dette ikke var et krav fra revisor, men kun en bemerket oppfordring som Right To Play Norge valgte å innføre i sin rutine for ekstra sikkerhet.

Hva vil det si at lønnskostnader er innenfor normen?

Årlig gjennomføres det markedsanalyser av Birches Group for å sjekke lønnsnivået i landene vi jobber for å sikre at vi opererer med en lønn oppdatert i henhold til inflasjon og konkurransenivået. Målet for Right To Play International er å føre en lønnsstrategi som legger seg i midten av markedet - ikke lønnsledende, men heller ikke på bunnen. Når det gjelder Johann Olav Koss, så ble han betalt ca 40% av markedslønn i sin period som CEO. Dette tilsvarer samme nivået som tilsvarende stillinger i bistandsorganisasjoner i Norge.

Hvem dekker lønnen til landdirektørene i Right To Play programland?

Norad dekker i gjennomsnitt 10-15 % av lønnsutgiftene til landdirektørene i de Norad-støttede landene; Tanzania, Etiopia, Mosambik, Mali, Libanon og Palestina. De resterende 85% av lønnsutgiftene dekkes av andre givere. Disse stillingene er vesentlige for å drifte prosjektene på en forsvarlig måte og i henhold til de kravene vi som bistandsorganisasjon er forpliktet av våre respektive givere å følge.

Hva med 700 000 i året til Tanzanias landdirektør?

Landdirektøren i Tanzania var også landdirektør i Uganda. Dette medførte mer ansvar og en større arbeidsbyrde. Norad fullfinansierer ikke lønnsutgifter til landdirektørene i programland. Norad dekker kun 10% av lønnsutgiftene til landdirektøren i Tanzania/Uganda. Dette er inkludert i budsjett til Norad og godkjent av Norad.