Sak publisert av TV2

Thailand Kids jumping in circle at sunset

Vi ønsker å informere om at TV2 Sporten har publisert saker om vår grunnlegger Johann Olav Koss; Right To Play Norge og Right To Play International.

Right To Play har siden oppstarten i 2000 samlet inn 3,8 milliarder kroner, som er brukt til å hjelpe ca. 20 millioner barn i over 20 utviklingsland. 85% prosent av midlene går til konkrete prosjekter og bistand, inkludert lønn til lokalt ansatte som arbeider direkte med å hjelpe barna. 10% av midlene brukes til innsamling av ytterligere midler. 5% prosent går til administrasjon. Dette er en lav andel sammenlignet med mange andre veldedige organisasjoner. I alle prosjekter hvor NORAD eller norske skattepenger har vært med på delfinansiering, har det blitt avlagt regnskap og rapporter til norske myndigheter. Det har aldri blitt påpekt feil eller vært rettet kritikk mot prosjektene.

I en periode på over to år har TV2 Sporten bedrevet undersøkende arbeide for å rette et kritisk blikk på hvordan Johann Olav Koss som CEO har driftet organisasjonen fra 2002 til 2015, og resultatene organisasjonen har oppnådd under hans ledelse. I denne pågående prosessen har Johann Olav Koss, Right To Play International og Right To Play Norge vært transparente og behjelpelige med å besvare spørsmål, gi innblikk i regnskap, reisekvitteringer, rapporter og annen informasjon fra 2002 til dags dato.

Vi har blitt informert om at TV2 Sporten har engasjert Kvamme Associates til å utarbeide en rapport basert på Right To Play International sine årsrapporter/regnskaper i perioden 2002-2018, hvorpå TV2 Sporten viser til konklusjoner som Kvamme Associates har trukket basert på sine funn. Right To Play har bedt om innsyn i denne rapporten for å forstå fremstillingen samt få mulighet til å kommentere på Kvamme Associates sine funn, noe TV2 Sporten ikke gir oss tillatelse til. Samtidig har Kvamme Associates presisert at de uttaler seg på generelle grunnlag vedrørende sine konklusjoner.

Right To Play har ikke fått tilgang til saken i forkant av publiseringen, men basert på innholdet i saken ønsker vi å informere om følgende:


NORAD støtte

Støtte fra NORAD tildeles etter en omfattende søknadsprosess, og ved innvilget søknad blir prosjektene evaluert underveis og når de er avsluttet. Dette er en velkjent prosess blant bistandsorganisasjoner som mottar NORAD støtte. Alle evalueringer inneholder anbefalinger om ytterligere forbedringer eller ting som kan bli gjort på en annen måte. Right To Play har gjennomført flere hundre evalueringer i løpet av de siste 20 årene. Det aller fleste har vist positive resultater, med konkrete anbefalinger om forbedringer på ulike områder. Noen få har påpekt forhold som må forbedres, noe Right To Play har tatt til etterretning og jobbet for å bedre. Et eksempel på dette er en NORAD-evaluering fra 2006 som var kritisk til Right To Play sin bruk av internasjonale frivillige i prosjekt implementeringen. Evalueringen kom med en tydelig anbefaling til Right To Play om å erstatte internasjonale frivillige med nasjonalt/lokalt ansatte, da dette ville bidra til mer lokalt eierskap og forbedre samarbeidet med lokale og nasjonale myndigheter. Resultatet av denne evalueringen er at Right To Play gikk bort fra bruken av internasjonale frivillige. Fra og med 2008 var det kun lokalt ansatte på prosjekt- og landkontorene i hele organisasjonen.


Idrettsbane i Tanzania

TV2 Sporten hevder at et av Right To Play sine prosjekter i Tanzania i 2014, som omfattet rehabilitering av en idrettsbane, ikke ble ferdigstilt. Vi har vært i møter med våre ansatte og frivillige som var knyttet til RTP i denne perioden, som aviser påstanden til TV2 Sporten. Banen ble ferdigstilt, og det ble også gjennomført en idrettsturnering på banen rett i etterkant av dette.

Det viser seg at det i etterkant av ferdigstillingen av banen oppsto en konflikt mellom ledelsen på skolen, noe som førte til at basketballkurver og stenger til volleyballnett ble fjernet. I dette tilfellet var det skolelederen og rektoren ved skolen som var ansvarlig for å engasjere entreprenører til å gjennomføre arbeidet, og det er i denne prosessen det har oppstått konflikt mellom skolelederen og rektoren på Fulwe barneskole. I tillegg hadde utdanningsmyndighetene i Tanzania ansvaret for å sjekke bygningskvalitet og kvalitetssikre nye strukturer. Distriktsingeniøren for utdanningsmyndighetene i området i denne perioden, skal ha forlangt betaling av Fulwe barnskole for å kvalitetssikre den nye banen, noe Fulwe barneskole ikke ville etterkomme. Distriktsingeniøren forlangte derfor at basketballkurver og stenger til volleyballnett ble fjernet, noe det også ble. Banen ble brukt i mindre grad etter dette og vedlikehold ble kraftig redusert.

Opp gjennom årene har RTP hatt ulike praksiser for ansvarsfordeling og gjennomføring av rehabiliteringsarbeid. I 2013 var praksis å overføre midler for arbeidet til den enkelte skole, som så var ansvarlig for gjennomføringen av arbeidet. RTP har erfart at direkteoverføringer av midler til den enkelte skole er forbundet med en viss risiko, både i form av økt konfliktnivå internt på skolen og/eller i lokalsamfunnet, men også i form av kvaliteten på det arbeidet som er blitt gjort derfor har RTP i dag en annen praksis for ansvarsfordeling og gjennomføring av rehabiliteringsarbeid. I dag er det RTP selv som både betaler og velger entreprenører til å gjennomføre arbeidet, og ingen midler overførers til den enkelte skole samt at kvalitetssikring skjer i samarbeid med utdanningsmyndighetene.


Lønn, reise, administrasjonsutgifter og konsulentvirksomhet

I 2019 var formålsprosenten til Right To Play International på 83%. Det vi si at 83% av inntektene ble brukt på direkte prosjektkostnader, altså på formålet. 17% ble brukt på administrasjon og innsamling av nye midler. Ifølge TV2 Sporten sin gjennomgang av Right To Play sine regnskap har de konkludert med at 60% av inntektene blir brukt på reiser, lønn og konsulenter, men de differensierer ikke kostnadene. I stedet skaper de et inntrykk av at alt av lønnskostnader, reisekostnader og konsultentkostnader er administrative kostnader, og at Right To Play oppgir uriktig informasjon i utregningen av formålsprosenten. Dette er feil. I en bistandsorganisasjon er alt av kostnader direkte tilknyttet et prosjekt (for eksempel NORAD prosjektet), definert som direkte prosjektkostnader og ikke en ren administrativ utgift. Lønnskostnader og reisekostnader tilknyttet ansatte på prosjekt- og landkontorer er derfor definert som direkte prosjektkostnader. Når det gjelder konsulentkostnader som for eksempel årlig revisjon og eksterne evalueringer, er dette noe som er påkrevd av NORAD og så derfor også inngår i direkte prosjektkostnader fordi de er direkte tilknytning til revisjon og evaluering av prosjektet.

Opplæring, coaching, veiledning og støtte tilbys av Right To Plays lokale programansatte og partnerorganisasjoner. Lokalt personale tilbyr også ekspertise og tekniske ferdigheter på områder som overvåking, evaluering og læring, og andre funksjoner som kreves for å levere programmer av høy kvalitet. Flertallet av Right To Play-ansatte kommer fra og bor i de 15 landene der vi kjører programmer. Våre lønnstabeller er uavhengig gjennomgått av Birches Group for å sikre at de er i tråd med lokale lønnsforventninger. Der det er nødvendig, gjennomgår og godkjenner bidragsytere også lønnsskalaer som en del av samarbeidet og støtten de bidrar til.

Right To Play-ansatte og partnere er noen ganger pålagt å reise som en del av jobben. Reise er en nødvendig programutgift som kreves for å levere programmer av høy kvalitet, gi driftsstøtte og sikre ansvarlighet for givermidler. For eksempel reiser ansatte til skoler og lokalsamfunn for å trene lærere og trenere, eller for å gjennomføre overvåkings- og evalueringsaktiviteter. Reisekostnader påløper også noen ganger av programmottakere og interessenter, for eksempel av lærere eller utdanningsfunksjonærer som må reise til et opplæringssted. Right To Plays reisepolicy veileder alle organisatoriske beslutninger og utgifter til reiser.

Right To Play ansetter konsulenter for å støtte prosjektleveranser og oppfylle revisjons- eller administrative krav. For eksempel er vi pålagt av flere bidragsytere å ansette eksterne forsknings- og evalueringsfirmaer for å gjennomføre baseline-, midt- og sluttevalueringer, samt forskningsstudier. Å bruke eksterne firmaer til disse evalueringene er viktig for å sikre deres uavhengighet og kvalitet.

Right To Play revideres årlig av ekstern revisor, i samsvar med regelverket. Vi har en ren revisjonsjournal og gjør regnskapet vårt tilgjengelig for regulatorer, våre givere og offentligheten i samsvar med lokale lover og forskrifter. Vi sender inn detaljerte utgiftsbudsjetter og fullfører detaljerte økonomiske rapporter for all tilskuddsfinansiering, i samsvar med hver enkelt finansieringsgivers krav. Disse budsjettene og rapportene blir evaluert av hver bidragsyters økonomiske eksperter for overholdelse. For mange givere, som NORAD, gjennomføres det også tilskuddsrevisjoner. Tilskuddsrevisjoner gransker prosjektrelaterte utgifter og støttedokumentasjon, som personal- og konsulentkontrakter eller anskaffelsesanbud, for å sikre at utgiftene er i samsvar med godkjente budsjetter og støttemateriell er i samsvar med giverens regler og forskrifter.

Right To Play sitt hovedkontor er basert i Canada, og kanadisk lov krever at vi sender inn våre kanadiske regnskaper og T3010 Registered Charity Information Return til Canada Revenue Agency. Denne avkastningen inkluderer inntektene og utgiftene til Right To Plays virksomhet i Canada og våre internasjonale feltoperasjoner, som er en del av den juridiske enheten basert i Canada, og inkluderer midler sendt til oss fra våre nasjonale kontorer. Den inkluderer ikke inntektene og utgiftene til våre nasjonale kontorer siden de er separate juridiske enheter som legger inn sine egne regnskaper i sine egne jurisdiksjoner. Derfor viser T3010 et annet over-/underskudd enn det som vises i vårt konsernregnskap. Siden vi er en internasjonal organisasjon, bør de som vurderer oss gjennomgå vårt konsoliderte regnskap, som er offentlig tilgjengelig på nettstedet vårt.


Kostnader og reiseregninger

Fra hva vi oppfatter saken, kan det virke som TV2 Sporten ønsker å vinkle pengebruken i Right To Play som upassende.

Ved å analysere 18 år med regnskaper og en omsetning på 3,8 milliarder kroner, har TV2 Sporten funnet enkelte utlegg som det stilles spørsmål ved, f.eks. at det er brukt ca. 2.000 - 3.000 kroner på utlegg som ikke er dokumentert tilbakebetalt av ansatte, som for eksempel en Pina Colada drink og en guidebok i forbindelse med en mellomlanding til et programland. Dette er enkeltstående hendelser, og da dette er utlegg som går langt tilbake i tid ikke har vært mulig å dokumentere at disse utgiftene har blitt tilbakebetalt

TV2 Sporten har også trukket frem en hotellovernatting i forbindelse med et programbesøk til Tanzania. Dette er ifølge TV2 Sporten et luksushotell, som andre kjente profiler har bodd på. I mange av våre programland er det store forskjeller på overnattingssteder, og ofte går de fra veldig dårlig standard rett til god europeisk standard. Grunnet sikkerheten til våre ansatte og andre som deltar på reisen er det de overnattingsstedene med god europeisk standard som best oppfyller våre krav. Overnattingen vi antar at TV2 Sporten viser til hadde en kostnad på ca. NOK 1503 pr rom.

Vi synes det er beklagelig at TV2 Sporten ønsker å fremstille Right To Play på denne måten, og at de ikke ønsker å fremheve den viktige jobben vi gjør hver dag.

På vegne av Right To Play Norge,

Jimmy Vika


OM RIGHT TO PLAY OG JOHANN OLAV KOSS

Right To Play er en internasjonal organisasjon med over 20 års erfaring. Siden 2000 har vi brukt lek som metode for å beskytte, utdanne og styrke millioner av barn i Asia, Afrika og Midtøsten. Vi er tilstede i de mest utsatte områdene i verden, og bidrar til at de mest sårbare barna får utdanning, overvinner fordommer, unngår farlige sykdommer og får psykososial hjelp.

Johann Olav Koss grunnla Right To Play i 2000, og ledet organisasjonen til 2015. I løpet av denne perioden gikk organisasjonen fra en liten frivillig organisasjon til en internasjonal organisasjon som hvert år når ut til 2,3 millioner barn.

I 2015 ønsket Koss å gå av som øverste leder. I og med at Koss er grunnleggeren av organisasjonen, var veldig mye av organisasjonens identitet og virke knyttet til han som person. For å sikre en best mulig overgang for den nye lederen ønsket det internasjonale styret å videreføre erfaringen og kompetansen til Koss i en overgangsperiode. I denne perioden bidro Koss med sin tid og kompetanse, noe som sikret videre vekst og utvikling for organisasjonen. Denne prosessen ble omtalt av the Bridgespan Group hvor den ble vurdert som meget godt egnet for denne typen overganger (link til dokument). Det var styret som fastsatte godtgjørelsen for Koss sitt arbeid i denne perioden (2015-2019). Dette var lønn for utført arbeid for å sikre inntekter og fortsatt vekst for Right To Play International. Lønnen ble forsiktig justert én gang, og ble ellers holdt uendret. Koss sin lønn be utbetalt i Canadiske dollar, og med unntak av indeksreguleringen, forble den samme. Men omregnet til NOK gir det et inntrykk av økt lønn da den canadiske dollaren ble styrket i forhold til den norske krona i denne perioden.

Vi ønsker også å påpeke at Koss sin lønn som ansatt i Right To Play var svært moderat i forhold til lederlønner i organisasjoner i Canada. Dette var en bevisst avgjørelse på vegne av Koss og det internasjonale styret, da det var viktig for Koss at hans lønn gjenspeilte norske standarder for bransjen.

Vi har alltid fått svært gode tilbakemeldinger på hvordan vi rapporterer til Stiftelsestilsynet. Det samme gjelder fra revisor, Norad, Innsamlingskontrollen og andre kontrollorganer som Right To Play rapporterer til på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Right To Play årsrapporter


Fullstendige tilsvar til TV2

Tilsvar fra Right To Play Norge

Tilsvar fra Right To Play International

Tilsvar fra Johann Olav Koss


550710472057853