• Siste nytt - 8. juni 2017

  Mødre-grupper i Pakistan kjemper for likestilling mellom kjønnene

  Mothers_Club_Main_Story_Banner.pngI Karachi, en av Pakistans mest befolkede byer, møtes 25 mødre på en barneskole Right To Play samarbeider med. De snakker ivrig og åpent om sine barn, spesielt sine døtre, og de samfunnsmessige utfordringene de står ovenfor. I Pakistan er kvinner som oftest hjemmeværende, og det er et fåtall som har formell utdannelse. De 25 kvinnene er med i en mødre-gruppe Right To Play samarbeider med. Der oppfordres de til å sette pris på deres verdi og forstå hvordan de kan påvirke likestilling og deres barns fremtid.

  "Mødre-gruppen har hjulpet meg å se hvilke utfordringer jenter i vårt samfunn står ovenfor," sier Khair u Nisa, en av kvinnene i gruppen. "Mine tidligere oppfatninger av jenter og likestilling har forandret seg."

  Mothers_Club_Story_Image1.png

  Gruppen ble opprettet i 2015 i samarbeid med Right To Play, sammen med en håndfull av andre rundt i landet. Hensikten med mødre-gruppene er å støtte opp om den rollen de har i lokalsamfunnene Right To Play jobber i, samt skape et trygt sted hvor kvinner kan lære om likestilling og øke bevisstheten rundt tema. Right To Play leder kvinnene inn i diskusjoner om hva de tenker om utdanning og kulturelle forventinger knyttet til at gutter tar utdanning og jenter er hjemmeværende.

  Ved å lytte og dele av hverandres tanker knyttet til skolefravær, viktigheten av kvinners rettigheter og deres personlige erfaringer, skaper kvinnene en pågående og åpen dialog, og det oppmuntrer dem til å interessere seg og ta del i deres døtres utdanning.


  "Grunnen til at jeg ønsker å ta del i denne gruppen, er at jeg ikke fikk muligheten til å gå på skole selv," sier en av mødrene som ønsker å være anonym. "Jeg ønsker at barn mine skal få en god utdannelse. Det å være en del av denne gruppen mener jeg kan bidrar i den prosessen."


  Likestilling er under utvikling i Pakistan, men endringene skjer sakte. To tredjedeler av de som ikke går på skole er jenter. Når mødre-gruppene først ble startet mente foreldrene at lærerne og skolesystemet var problemet. Det forelå derfor en oppfatning av at det ikke var nødvendig å sende jenter på skolen. Gjennom mødre-gruppene har imidlertid oppfatningen og verdiene av jenters skolegang endret seg. Lærerne har fått opplæring i Right To Play sin aktivitetsbaserte læringsmetode, deltar regelmessig på møtene i mødre-gruppene, gir mødrene tilbakemeldinger om deres barns resultater og diskuterer hvordan aktivitetsbasert læring med barna i fokus er en del av løsningen på kjønnsproblematikken, der de skaper et inkluderende læringsmiljø for jenter og gutter og motiverer jenter til å delta i klasseromsundervisningen.

  "Mødrene erkjenner at de spiller en sentral rolle i døtrenes beslutningsprosess," sier Noorul, en Right To Play ansatt i Karachi. "De lærer og blir endringsrepresentanter hjemmet og i lokalsamfunnet."

  Mothers_Club_Story_Image2.png

  Ved å diskutere ulike problemstillinger, setter mødrene spørsmålstegn til den nåværende tilstanden og tilegner seg kunnskap om hvordan lek og aktivitet i og utenfor klasserommet fremmer sosial inkludering og øker engasjementet på skolen, samt og forsikre seg om at jenter og gutter har lik tilgang på rent drikkevann og gode sanitærforhold på skolen. Gruppediskusjonene og deres konstruktive tilbakemeldinger forbereder mødrene på fremtidige samtaler med familie, besteforeldre og nærmiljøet og gir dem muligheten til å dele deres kunnskap på en overbevisende måte. Samtalene og det de lærer sammen med de andre kvinnene gir dem selvtillit til å snakke åpent og til å argumentere for likestilling i egne hjem og lokalsamfunnet.

  "Før jeg ble en del av mødre-gruppen, var jeg ikke klar over at jeg var sterk nok til å ta avgjørelser for mine barns liv," sier en kvinne som ønsker å være anonym. Damene spør til og med deres menn om de vil delta på enkelte av møtene, og noen menn deltar. Deres kollektive oppmøte har ført til et stort skifte i den tradisjonelle adferden og baner vei for en løsning på utfordringer, som for eksempel at fedre tillater døtrene sine å drive med idrett.

  Vi ser nå en økning i positive kjønnsholdninger i Pakistan, med en økning på 16 prosent på de skolene Right To Play samarbeider med, mot fem prosent i kontrollskoler. For kvinnene har selvbilde, kommunikasjon og samarbeid blitt forbedret og mødrene sier at forholdet til barna deres er styrket. Like viktig er det at mødre-gruppene viser ovenfor sine døtre at jenter og kvinner kan være talspersoner for likestilling.

  "Jeg føler meg styrket og mer oppmerksom etter at jeg deltok i møtene," bekrefter Zahida. "Gruppen har endret min måte å utrykke meg overfor barna mine. Nå behandler jeg ikke lenger datteren min annerledes enn sønnen min."

  Right To Play sitt program Play for the Advancement of Quality Education (PAQE) ble I 2015 lansert i åtte land, inkludert Pakistan. Prosjektet får økonomisk støtte fra Canada gjennom Global Affairs Canada.

    
Act